Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

AUDYTOR zajmuje się przygotowywaniem
takich dokumentów jak:

 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • operat:
  • wodno-prawny,
  • ochrony powietrza,
  • akustyczny,
 • przegląd ekologiczny,
 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • pozwolenie sektorowe,
 • program:
  • gospodarki odpadami,
  • przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych,
  • ochrony środowiska,
 • zgłoszenie instalacji wprowadzających pyły lub gazy do powietrza,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie, transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów odpadów
 • inne.

Wszystkie dokumenty przygotowujemy z najwyższą starannością, tak aby proces wydawania decyzji był możliwie najkrótszy. Zawsze prowadzimy sprawę do końca procedury administracyjnej czyli do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

W razie potrzeby reprezentujemy Inwestora w urzędach, wyjaśniamy, odpowiadamy na pisma i zapytania urzędowe.

Z naszych usług skorzystały firmy, dla których wykonaliśmy:

1. Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć polegających na realizacji:

 • zakładów przemysłowych różnych gałęzi przemysłu – chemicznego, papierniczego, spożywczego, ceramicznego, materiałów budowlanych, itp.,
 • biogazowni rolniczych,
 • stacji demontażu pojazdów,
 • stacji paliw,
 • centrów handlowych,
 • warsztatów samochodowych,
 • sieci mediów technicznych,
 • lakierni,
 • instalacji do zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji:

 • do spalania paliw,
 • do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych,
 • do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów galwanicznych lub chemicznych (galwanizerni),
 • do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych,
 • do produkcji wyrobów ceramicznych,
 • do unieszkodliwiania odpadów,
 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń,
 • do produkcji papieru,

3. Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłow do powietrza dla instalacji:

 • enegetycznych,
 • malarni i lakierni,
 • spawalniczych,
 • obróbki mechnicznej,
 • galwanizerni,

4. Operaty wodnoprawne na:

 • odprowadzanie wód opadowych do wód lub do gruntu,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych,

5. Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładów i instalacji przemysłowych różnych gałęzi przemysłu.

6. Wnioski o wydanie pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 i wielu innych.