Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na podstawie art. 131 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami). Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się dokumenty wymienione w art. 131, w tym operat wodnoprawny.

 

Zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo wodne operat wodnoprawny, na podstawie którego jest wydawane pozwolenie wodnoprawne, składa się z części opisowej i graficznej.

 

Część opisowa operatu zawiera:

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

2. Wyszczególnienie:

• celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
• rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
• rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych,
• sstanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
• obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.

3. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

4. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawny.

5. Charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

7. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

8. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

9. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Część graficzna operatu zawiera:

1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.

2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń.

3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zawiera dodatkowo:

1. Określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody.

2. Opis techniczny urządzeń służących do poboru wody.

3. Określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody.

4. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera dodatkowo:

1. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

2. Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;

3. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania.

4. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane.

5. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.

6. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

7. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków.

8. Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.

9. Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków zawiera dodatkowo określenie:

1. Ilości, składu i rodzaju ścieków.

2. Jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania.

3. Powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.


Opłata skarbowa wynosi 217zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 w/w ustawy.