Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Informację należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 1, art. 24 ust.4 pkt. od 1) do 5) oraz art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), tj.:
1.      Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.
2.      Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1.      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy  określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2.      określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
3.      informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów  lub ograniczania ilości  odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4.      szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
5.      wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
6.      przewidywany termin prowadzenia prac powodujących powstawanie odpadów.
7.      Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady.
Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Informacja powinna być złożona w trzech egzemplarzach.
Informacja nie podlega opłacie skarbowej.