Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 27 ust.1 pkt. od 1) do 3) i od 5) do 8) oraz art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), powinien zawierać:
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
3. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
D. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
4. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony.
3. Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
4. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.
5. Opłata skarbowa wynosi:
·          5 zł za wniosek
·          0,50 zł za załącznik
·          600 zł za decyzję (od zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)

· 76 zł za decyzję (od pozostałych zezwoleń)