Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, zgodnie z art. 28 ust.4 pkt. od 1) do 6) oraz art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), powinien zawierać:
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów lub obszaru prowadzenia działalności w zakresie ich transportu,
3. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis dalszego zagospodarowania odpadów – dla zezwolenia na zbieranie odpadów,
4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów – dla zezwolenia na transport
5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
2. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie zbieranie,
3. kopie dokumentów rejestracyjnych, badań technicznych, świadectw ADR posiadanych pojazdów – dla zezwolenia na transport
4. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Opłata skarbowa:
• 616 zł za zezwolenie (od zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)
• 82 zł za zezwolenie (od pozostałych zezwoleń)
• w przypadku wydawania zezwoleń na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – opłaty za każdy rodzaj działalności sumuje się.