Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Aby uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy złożyć wniosek, który powinien zawierać informacje zgodne z art. 184 ust. 2 pkt. od 1) do 18), art. 184 ust. 4 pkt. od 1) do 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 18 ust.1 pkt. od 1) do 5) i art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) tj:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5. ocenę stanu technicznego instalacji.
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska (mających wpływ na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów),
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13. wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
15. planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
17. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
22. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
23. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
4. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
5. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów,
6. oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
7. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu.
Opłata skarbowa wynosi :
• 506 zł - gdy pozwolenie wydawane jest w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
• 2 011 zł - gdy pozwolenie wydawane jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez pozostałych przedsiębiorców,
• 506 zł - od pozostałych pozwoleń