Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Aby uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami należy złożyć wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 pkt. od 1) do 5), art. 20 ust. 2 oraz art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), tj.:
1. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi.

2. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dołączany do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawierać:
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4. szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

3. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
2. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów,
3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu.
Opłata skarbowa:
• 505 zł